استخدام و کاریابی

لیست کامل تمامی شرکت ها , افراد , خدمات و کسب و کار در زمینه ی استخدام و کاریابی به همراه شماره تماس ( شماره تلفن ) آدرس , محصولات و خدمات مرتبط با استخدام و کاریابی
اگر شما هم در زمینه استخدام و کاریابی فعالیت می کنید , همین الان می توانید به صورت رایگان اطلاعات کسب و کار خود را به همراه لینک سایت شخصی و محصولات خود ثبت کنید و همچنین می توانید یک سایت رایگان هم در وب سایت وبی داشته باشید
sidebar-ads

تکنسین برق آقا

, تکنسین برق آقا , جهت انجام ام ور اجرایی , دیپلم یا ف وق دیپلم
 • شهر تهران
 • 09194098272
 • دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵
sidebar-ads

تکنسین برق،نیمه وقت صبحها

, تکنسین برق،نیمه وقت صبحها , آشنایی کامل به تجهیزات پستهای , 20KV وفشارضعیف ، با خ ودر و
 • شهر تهران
 • 88065551 88
 • دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵
sidebar-ads

[ تکنسین الکترونیک ] تکنسین الکترونیک

, ( تکنسین الکتر ونیک ) , جهت نصب و سر ویس , درمحیط های صنعتی , با حق وق ثابت و پ ورسانت , ( محد وده شادآباد ) , ارسال رز ومه به ایمیل :techman722@gmail.com
 • شهر تهران
 • +
 • دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵
sidebar-ads

ه یکنفر جوان آشنا

, به یکنفر ج وان آشنا , به ام ور الکتر ونیک جهت , نصب سیستمهای امنیتی , بص ورت تمام وقت , نیازمندیم , ( با ات ومبیل شخصی )
 • شهر تهران
 • 3 ـ 88657641
 • دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵
sidebar-ads

[دو نفر تکنسین برق] دو نفر تکنسین برق

, د و نفر تکنسین برق , و الکتر ومکانیک را به , همکاری دع وت می نماییم
 • شهر تهران
 • 77949007 779
 • دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵
sidebar-ads

کارآموز طراحی رایگان

, کارآم وز طراحی (رایگان) , آشنا به 3DMAX , CAD و VRAY
 • شهر تهران
 • 88665160 88
 • دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵
sidebar-ads

طراح خانم مسلط به 3Dmax

, طراح خانم مسلط به 3Dmax , فقط جهت طراحی غرفه نمایشگاهیrayka.booth@gmail.com ارسال رز ومه و نم ونه کار :
 • شهر تهران
 • +
 • دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵
sidebar-ads

پشتیبانی نرم افزار

, پشتیبانی نرم افزار , مسلط به SQL , ر وابط عم ومی بالا
 • شهر تهران
 • 88545880 - 8
 • دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵
sidebar-ads

حساب رایان پارس

, حساب رایان پارس , تحلیل گر سیستم های , مالی و اداری , باحداقل3سال سابقه مرتبط ,
 • شهر تهران
 • 88742623 88
 • دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵
sidebar-ads

مجموعه بزرگ معتبر

, مجم وعه بزرگ معتبر , به منظ ور تکمیل کادر نیر وی , انسانی خ ود در واحد فنا وری , اطلاعات از واجدین شرایط دارای , مدرک کارشناسی ارشدکامپی وتر , ازدانشگاه های معتبر وباحداکثر , سن35سال دع وت به همکاری , می نمایدارسال رز ومه به:
 • شهر تهران
 • Gmail.com @e
 • دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵